مباحث اخلاقی

فلسفه اخلاق هم به تأمل و تدقیق فلسفی مجال میدهد، هم به سنجش انتقادی ابعاد گوناگون زندگی

مباحث اخلاقی

فلسفه اخلاق هم به تأمل و تدقیق فلسفی مجال میدهد، هم به سنجش انتقادی ابعاد گوناگون زندگی

آدرس ایمیل من:
sm.eslami@yahoo.com

به بیشتر شاخه های فلسفه علاقه جدی دارم، هرچند فرااخلاق و روانشناسی اخلاق در آن میان جای ویژه ای دارند. به علاوه بناست بخشی از مطالعاتم به سمت فیلسوفان مشاء در سنت اسلامی و پیشینیان و همعصران آنها در سنت غربی برود. 

پایان نامه کارشناسی ارشد: «چرا اخلاقی باشیم: قوام خود یا واقعیت» (Why Be Moral: Self-Constitution or Reality) (بهار 93)

برخی از کارهایم (پیش از 93):


 کتاب:

ترجمة کتاب چیستی سرشت انسان: نگاهی از منظر علم، فلسفه، و الهیات مسیحی، اثر ننسی مورفی، همراه با آقای علی شهبازی. انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، پاییز 1391. (ترجمة Minds and Bodies, or Spirited Bodies از انتشارات کمبریج، 2006)


مقالات علمی-پژوهشی:

«فرهنگ کارآفرین و ارتباط آن با فلسفه و دین: در تکاپوی مدل‌وارة دینی»، فصلنامة علمی‌-پژوهشی فلسفة دین ISC (دانشگاه تهران، پردیس قم)، همراه با دکتر حسین خنیفر (دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، پردیس قم). شماره 12، 1391.

«شهید مطهری و مفهوم فلسفة اسلامی»، فصلنامة علمی-پژوهشی آینة معرفت ISC (دانشگاه شهید    بهشتی)، همراه با دکتر سیدمحمدعلی دیباجی (استادیار گروه فلسفه دانشگاه تهران، پردیس قم). شماره 33، زمستان 1391.


مقالات در همایش ها:       

«تعلیم و تربیت اخلاقی و سنجش نظریات اخلاقی»، همراه با دکتر مهدی اخوان، ارائه شده به صورت پوستر در سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی، دانشگاه زنجان، آبان 1391. (مقاله + پوستر)

«پرسش هنجاری و نظریات اراده‌گرایانه: بررسی نقد کرسگارد»، همایش بین المللی فلسفه دین، 23-24 دی 1392. (چکیده)


سایر:

«یک قرن تقدم: ترجمه طالبوف از تأملات مارکوس اورلیوس»، کتاب ماه فلسفه، شماره 77، بهمن 1392

ترجمه «استدلال جایگزینی از پلنتینگا»، کتاب ماه دین، شماره 194، ذر 1392

ترجمه «علم پیشین الهی و اختیار انسان سازگارند» (همراه با آقای علی شهبازی)، کتاب ماه دین، خرداد 1392

ترجمه «چگونه فلسفه بخوانیم» (فصل کتاب)، کتاب ماه فلسفه، اردیبهشت 1392

ترجمه « استدلال جایگزینی از پلنتینگا»، کتاب ماه دین، (ترجمه‌شده برای پرونده الوین پلنتینگا)

معرفی کتاب یک میلیارد مسلمان چگونه فکر می‌کنند، آینه پژوهش، آذر-اسفند 1391 

«از مبانی نظری تا گام‌های عملی نقد» معرفی "آیین و اخلاق نقد کتاب"، جهان کتاب، شهریور و مهر 1391

معرفی کتاب آسیب‌شناخت حدیث، آینه پژوهش، مرداد-آبان 1391

«نقدی بر "آیین نقد کتاب"» (نقدِ کتاب)، کتاب ماه کلیات، شهریور 1391

ترجمة «پلنتینگا و استدلال تکاملی بر ضد طبیعت‌گرایی»، کتاب ماه دین، مرداد 1391

«سیر تاریخی فضیلت» (ترجمه و مقدمه)، مجلة علمی-تخصصی انجمن علمی فلسفه، دانشگاه تهران، پردیس قم، 1391

«جایگاه تاریخ فلسفه اسلامی در نزد شهید مطهری»، مجلة فرصت، سال دوم، شماره 2، بهار 1391

ترجمة «نقدهای مسیحی، برهان‌های اسلامی» (معرفیِ ترجمة چند مقالة از رشید رضا)، آینه پژوهش، سال بیست و دوم، شمارة ششم، بهمن و اسفند   1390

«قهرمان عرصة مطلق‌گرایی» (درباب تامس هابز)، سوره اندیشه، شماره 46/47، آذر و دی 89

معرفی کتاب فرهنگ ادیان جهان، آینه پژوهش، سال بیستم، فروردین و ردیبهشت 1388

معرفی کتاب عارفان مسلمان و شریعت اسلامی، آینه پژوهش، مهرو آبان 1387

ترجمة «فلسفه برای کودکان: اکنون کجا ایستاده‌ایم» (جهت چاپ در مجلدی از کندوکاوهایی در فلسفه برای کودکان، زیر نظر دکتر سعید ناجی،  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

ترجمة فصل اول کتاب An Introduction to Ethics: Five Central Problems of Moral Judgment (جهت چاپ در ویژه‌نامه‌ای از شماره‌های آتی کتاب ماه فلسفه)